แบบฟอร์มราคาพิเศษสำหรับลูกค้าออนไลน์เท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เสนอราคา งานโปรเจค ผู้ออกแบบ เจ้าของ กิจการ หรือซื้อสินค้าใช้ในบ้าน ราคา ประหยัด
 
 
ประวัติความเป็นมาบริษัท บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และโรงงานผลิตที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมทั้งจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัท มีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทแรกชื่อบริษัท แอล แอนด์ อี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) บริษัทนี้มีโรงงานรวม 3 โรงงาน เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าชนิดต่างๆ ส่วนโรงงานที่้สองชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำดัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LED บริษัทย่อยทั้งสองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผ่านบริษัท

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า L&E เป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่วน LUMAX เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับบางตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่า

 

ผลงานที่ผ่านมา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี
เซนทรัลเอมบาสซี่